Ethicon Stratafix Spiral Monocryl Plus Sutures USP 3 0 1 2 Circle Taper Point SXMP1B429

Ethicon Stratafix Spiral Monocryl Plus Sutures Circle Taper Point - SXMP1B429

Ethicon Stratafix Spiral Monocryl Plus Sutures USP 3 0 1 2 Circle Taper Point SXMP1B429